ISUDB - Admitere candidati institutii militare de invatamant.
Logo ISUDB

RSS Feed
formare perfectionare paramedici
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
PAAR
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

ADMITEREA 2010


COMPLETARE INFORMATII ADMITERE 2010:
Pentru candidatii la invatamantul militar pentru M.A.I. sesiunea 2010, au foast aprobate urmatoarele limite de inaltime: 1,65m baieti, 1,60m fete.


COMPLETARE INFORMATII ADMITERE 2010:
1.Anunt completare, 2.Probe si Bareme, 3.Situatia locurilor


La concursul de admitere - sesiunea 2010, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru nevoile Bazei Centrale de Asigurare Tehnică a Misiunilor – Bucureşti şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, vor fi scoase la concurs 170 locuri, astfel:

 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti - Facultatea de Pompieri - 45 locuri bărbaţi, din care 1 loc pentru rromi ;
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova - 125 locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi, din care :
  • 119 locuri pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din care 1 loc pentru rromi;
  • 3 locuri pentru Inspectoratul General de Aviaţie;
  • 3 locuri pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române.

De asemenea, pentru concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - Sibiu şi la Academia Tehnică Militară – Bucureşti, instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, va fi comunicat în timp util numărul de locuri scoase la concurs.

Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi numai bărbaţi, cu excepţia celor prevăzute pentru specialităţile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale unde pot candida şi femei.

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi la Academia Tehnică Militară este de 4 ani iar la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu este de 3 ani.

Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.

Probele de verificare a aptitudinilor fizice, baremele minime prevăzute pentru acestea şi precizările tehnice aferente, aplicabile pentru concursurile de admitere în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt aplicabile şi pentru concursurile de admitere în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Apărării Naţionale.

Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează la sediul I.S.U. “BASARAB I” al jud. Dâmboviţa


CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2010;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27de ani;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor - promoţia 2010.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / al Municipiului Bucureşti un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă (copie legalizată) care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (trebuie menţionate media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute pe fiecare an de studiu şi media la purtare) pentru candidaţii care au absolvit în 2010;
 • Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);
 • Copii ale actului de identitate (C.I./B.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • Copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • Cazierul judiciar al candidatului;
 • Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • Trei fotografii 3/4 şi două fotografii color 9X12. Fiecare fotografie va avea înscrise pe verso cu majuscule următoarele date: numele, prenumele tatălui, prenumele şi codul numeric personal.
 • Fişa medicală de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor (copie pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti care au prima opţiune Facultatea de Pompieri);
 • Pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti - copie a permisului de conducere categoriile B,C,CE, sau copie a permisului de conducere şi psiho-testul auto (testarea psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior). Psiho-testul auto care să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B,C,CE (pentru candidaţii care nu deţin permis de conducere);
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.
 • Candidaţii de etnie rromă depun la dosarul de recrutare pe lângă documentele solicitate şi o adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituită a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie (adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de rrom).

ADMITERE IN:

 1. ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „Pavel Zăgănescu” BOLDEŞTI
 2. ACADEMIA DE POLIŢIE „Al.I. Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI.
 3. INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE.

Candidaţii declaraţi „Admis” încheie angajamente în care se obligă ca după absolvirea şcolii să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile şi localităţile unde vor fi încadraţi ulterior, în raport cu nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

De asemenea, aceştia se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pe timpul şcolarizării în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Vor fi publicate în timp util următoarele:

 • numărul de locuri ce vor fi scoase la concurs pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale,
 • datele de bază pentru recrutarea şi selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ,
 • probele de verificare şi baremele la pregătire fizică,
 • datele de prezentare a candidaţilor la instituţiile de învăţământ,
 • valoarea taxelor de înscriere,
 • perioadele sesiunilor de admitere,
 • alte date de interes pentru candidaţi.

În situaţia în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / Ministerul Administraţiei şi Internelor vor emite şi alte precizări privind Admiterea - 2010, acestea vor fi comunicate în timp util unităţilor interesate şi vor fi afişate pe site-ul www.isudb.ro.

Inscrierile se fac la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Basarab I » al judetului Dambovita, Targoviste, str. Gaesti , nr. 9, Biroul resurse umane.
Telefoane contact: 0245 – 611212, 0245-611218.

Pentru informatii suplimentare referitoare la desfasurarea concursului, discipline de concurs, tematica si bibliografie, se pot accesa site-urile:


HOME

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef
Col. Păun Mihăiță
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Col. Telea Eduard
0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
MARTI: 10.00 - 18.00
JOI: 08:00 - 16:00
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentația tehnică în format electronic depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu poate fi:
 1. scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului;
 2. în format *.pdf sau alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.)
Documentația tehnică în format electronic poate fi depusă la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Buletine/Comunicate de presă

MIERCURI 16 Ianuarie 2019:
[Scrisoare de acreditare], [Formular de acreditare]

LUNI 14 Ianuarie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 07 - 13.01.2019]

MIERCURI 09 Ianuarie 2019:
[Evaluarea activității ISU Dâmbovița pe anul 2018]

LUNI 07 Ianuarie 2019:
[Invitație de presă - desfășurarea evaluării activității ISU Dâmbovița pe anul 2018]

LUNI 07 Ianuarie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 03 - 06.01.2019]

JOI 04 Ianuarie 2019:
[Acțiuni preventive de Bobotează]

MIERCURI 03 Ianuarie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 26.11 - 02.12.2018]

Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie