ISUDB
Logo ISUDB

RSS Feed
formare perfectionare paramedici
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
PAAR
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

ADMITEREA 2018


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc personal necesar Ministerului Afacerilor Interne, pentru locurile scoase la concursul de admitere în anul 2018, prevăzute în anexele 1, 2 şi 3 la prezentul document.

Depunerea cererilor de înscriere

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2018 se depun de candidaţi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

 1. până la data de 25 mai 2018, în intervalul orar 08.30 - 15.30, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2018 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ (M.A.N.) care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;
 2. până la data de 15 iunie 2018 , în intervalul orar 08.30 - 15.30, pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 24 august - 4 septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Depunerea dosarelor de recrutare a candidaților

Candidații care participă la concursurile organizate în 2018 pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

 1. până la data de 15 iunie 2018, în intervalul orar 08.30 - 15.30 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2018 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ (M.A.N.) care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;
 2. până la data de 27 iulie 2018 , în intervalul orar 08.30 - 15.30, pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 24 august - 4 septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Opţiuni multiple

 • candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs;
 • candidaţii care formulează mai multe opţiuni trebuie să constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care optează;
 • candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv: completarea cererilor de înscriere; constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării.

Depunerea dosarelor de recrutare

 1. Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" și în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa până la data de 15 iunie 2018;
 2. Pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa până la data de 27 iulie 2018.

Susţinerea probelor

Probele eliminatorii în cadrul concursului de admitere sunt contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a Ministerului Afacerilor Interne, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu menţiunea apt/inapt, după caz. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admitere şi/sau nepromovat la contravizita medicală se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul fecărei instituţii de învăţământ.

Candidaţii pe locurile MinisteruluiAfacerilor Interne la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească şi criteriul de vârstă de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, precum şi condiţia privind inexistenţa semnelor particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se realizează, după caz, potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 140/2016 sau ale Ordinului MAI nr. 177/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la proba de evaluare a performanţei fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs, contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice, nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispoziţiile/metodologiile de admitere, conform graficelor de concurs, aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin site-ul instituţiilor de învăţământ.

Înscrierea pentru concurs

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical”.

Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.

În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. diploma de bacalaureat în original/copie legalizată, absolvenţii promoţiei 2018. Pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
 4. contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2018 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”/metodologia de admitere;
 5. alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de instituţiile de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare la sediile instituţiilor de învăţământ pentru susţinerea concursului de admitere, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele web ale instituţiilor de învăţământ.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Dispoziții finale

Şcolile postliceaie ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatízate de către unităţile de învăţământ, astfel:

 • în perioada 24 august - 4 septembrie 2018, pentru sesiunea de admitere august-septembrie 2018;
 • în perioada 10-21 ianuarie 2019, pentru pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019.

Perioadele de şcolarizare a seriilor de elevi sunt:

 • 12 noiembrie 2018 - 20 septembrie 2019 - pentru cei admişi în sesiunea de admitere august-septembrie 2018;
 • ianuarie - noiembrie 2019 - pentru cei admişi în sesiunea de admitere ianuarie 2019.

Pentru informaţii suplimentare privind documentele necesare pentru înscriere, condiţiile de participare la concurs şi criteriile specifice, persoanele interesate se vor adresa personalului cu atribuţii de recrutare a candidaţilor din cadrul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa (Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr. 9), la telefon 0245.611.212/0245.611.218, int. 27126/27125/27004 sau vor putea accesa următoarele adrese de web: www.isudb.ro, www.academiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro; www.ncoacademy.ro.

Anexe:

 • Anexa nr. 1: Numărul de locuri în anul universitar 2018-2019 la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” București
 • Anexa nr. 2: Numărul de locuri aprobate la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea de admitere august-septembrie 2018;
 • Anexa nr. 3: Numărul de locuri aprobate la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru MAI în anul şcolar/universitar 2018 – 2019.

Anexa nr. 1

NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 LA ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREȘTI

Domeniul de licenţa

Programul de studii universitare de licenţă/specializarea

Durata
studiilor

Nr. locuri propuse

Total

Nr. locuri/ beneficiar

Dintre care |

Romi

Maghiari

Alte
min.

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Drept

Drept, frecvenţă

4 ani

65/IGPR, 20/IGPF, 1/DGL, 1/DEPABD, 3/DRPCIV, 10/IGJR, 10/IGSU, 5/DGPI

115

 1. FACULTATEA DE POMPIERI

 

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii, pompieri, frecvenţă

4 ani

37/IGSU, 10/palestinieni, 2/Republica Moldova, 1/SIE

1

 

 

50

Notă: în funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 şi ale Ordinului MAI nr. 108/2014, ambele cu modificările şi completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

Anexa nr. 2

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, SESIUNEA DE ADMITERE AUGUST-SEPTEMBRIE 2018

Unitatea de învăţământ

Specialitatea/
calificarea

Nr. Total
 locuri

Nr. locuri

Nr. locuri/ beneficiar

Dintre care

Romi

Minorităţi

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă

300

265

2

 

10/Republica Moldova

Maistru militar auto

25

-

-

Anexa nr. 3

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU M.A.I. ÎN ANUL ŞCOLAR/UNIVERSITAR 2018 – 2019

A. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (OFIŢERI) - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

Nr.
Crt.

Instituţia de învăţământ

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă/ domeniul/ arma

Durata
studiilor

Nr. locuri

1.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Logistică

3 ani

2

2.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

Facultatea de Management Militar

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Managementul
organizaţiei

Artilerie şi rachete

3 ani

2

21

Geniu

1

Apărare CBRN

1

Auto

2

Inginerie şi management

Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare

Comunicaţii şi informatică

4 ani

2

Facultatea de Ştiinţe Economice şt Administrative

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

Finanţe-
contabilitate

3 ani

5

Ştiinţe
administrative

Administraţie
publică

Logistică

8

3.

Academia Tehnică Militară

Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, aparatură arti¡eristică şi sisteme de conducere a focului

4 ani

4

33

Materiale energetice şi apărare CBRN

7

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

2

Inginerie genistică

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

5

Ingineria
autovehiculelor

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

3

Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare

Inginerie electronica, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Comunicaţii pentru apărare şi securitate

4

Echipamente şi sisteme electronice militare

3

Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

5

4.

Institutul Medico- Militar

Sănătate

Medicină generală

6 ani

7 Bucureşti
5 Târgu Mureş

12

5.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Facultatea de Inginerie Marină

Inginerie marină şi navigaţie

Electromecanică navală

4 ani

2

6

inginerie electrică

Electromecanică

4

B. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (MAIŞTRI MILITARI) - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; DURATĂ STUDII: 2 ANI

NR. CRT.

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ SPECIALITATEA/ SPECIALIZAREA

NR.  LOCURI

TOTAL

1.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

Auto

5

8

Tehnică de comunicaţii

1

Operare şi menîenanţă echipamente informatice

1

Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică

1

2.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

Artilerie navală şi antiaeriană

7

66

Timonier şi tehnică de navigaţie navală

11

Comunicaţii navale şi observare semnalizare

8

Motoare şi maşini navale

12

Motoare şi instalaţii electrice navale

28

Total număr de locuri - învăţământ postliceal

74

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef
Col. Păun Mihăiță
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Col. Telea Eduard
0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
MARTI: 10.00 - 18.00
JOI: 08:00 - 16:00
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentația tehnică în format electronic depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu poate fi:
 1. scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului;
 2. în format *.pdf sau alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.)
Documentația tehnică în format electronic poate fi depusă la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Buletine/Comunicate de presă

MARȚI 26 Martie 2019:
[Exercițiu pentru testarea Planului de Urgență Externă la Conțești]

LUNI 25 Martie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 18 - 24.03.2019]

VINERI 22 Martie 2019:
[S.O.S. PĂDUREA !]

LUNI 18 Martie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 11 - 17.03.2019]

LUNI 11 Martie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 04 - 10.03.2019]

VINERI 08 Martie 2019:
[STOP incendiilor de vegetație!]

MARȚI 05 Martie 2019:
[Exeercițiu lunar Miercurea Alarmelor]

LUNI 04 Martie 2019:
[42 de ani de la cutremurul din 04 martie 1977]

LUNI 04 Martie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 25.02 - 03.03.2019]

Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie